Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodu www.pcmax.cz

Tyto smluvní obchodní podmínky platí pro nákupy v  internetovém obchodě www.pcmax.cz a jsou platné a  účinné pro kupní smlouvy uzavřené od 1.1.2020 včetně.

Podmínky upřesňují a vymezují práva a povinnosti  prodávajícího a kupujícího. Provozovatel internetových  stránek  www.pcmax.cz je 

PROVOZOVATEL:

  JAN TOBIŠKA - ALLCOMPUTERS

  OLBRACHTOVA 1180

  TŘEBECHOVICE POD OREBEM 50346

  IČO: 66790794, DIČ: CZ7205083083

  registrováno:  č.j. HK 020693.3-FL

Prodejna:: AllComputers - Jan Tobiška

Masarykovo náměstí 42

503 46 Třebechovice pod Orebem

Tel.: +420 606 642 899
Email: obchod@allcomputers.cz
IČO: 66790794, DIČ: CZ7205083083
registrováno:  č.j. HK 020693.3-FL

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka Zboží

Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

1. Definice pojmů

Kupní smlouva: definuje ji § 2079 občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje předmět koupě odevzdat a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí.

Spotřebitelská smlouva: definuje ji § 1810 obč. zák. Smlouvu uzavírá spotřebitel s podnikatelem ( spotřebitel s prodávajícím ).

Ve smyslu § 1822 občanského. zákonníku.: Smlouva je v okamiku uzavření předána kupujícímu elektronicky formou automaticky potvrzovaného emailu v podobě potvrzení objednávky (není-li tato pouze rezervací), dále při plnění smlouvy (převzetí věci a uhrazení je tato smlouva předána spotřebiteli ve fyzické formě v podobě faktury-dokladu o koupi). 

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel podle § 419 obč. zák. – je člověk, který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / nikoli spotřebitel (podnikatel) – je osoba nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák., osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. ( nákup zboží na IČ , DIČ atp. ) Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle obchodního zákoníku v platném znění.

Uzavření kupní smlouvy – při objednání zboží za pomocí prostředků komunikace na dálku s požadavkem kupujícího na doručení přepravní společností - bezkontaktní způsob převzetí - vzniká momentem objednání a potvrzení přijetí objednávky kupní smlouva uzavřená za pomoci prostředků komunikace na dálku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Kupující uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Technicky není možný nákup zboží na stránkách www.pcmax.cz , bez souhlasu s těmito obchodními podmínkami . Tyto obchodní podmínky jsou tak nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Je-li nějaká část těchto obchodních podmínek neplatná nezneplatňuje tato celé obchodní podmínky. Pouze vlastní neplatnou část. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.pcmax.cz.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

Objednávka je možná telefonicky, emailem nebo řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.pcmax.cz. Uskutečněním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a je povinen se s nimi seznámit v plném rozsahu před uskutečněním objednávky. Kupující není oprávněn měnit povahu nabídky a požadovat jiné, než nabízené zboží za jiných než nabízených podmínek. Bude-li tak ze strany kupujícího učiněno je taková kupní smlouva neplatná. V případě uskutečnění objednávky řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.pcmax.cz, bude o tomto kroku spotřebitel informován automatickým emailem, ve kterém mu bude sděleno i číslo jeho objednávky. Případné chyby v objednávce způsobené špatným vyplněním ze strany kupujícího lze opravit na žádost kupujícího do 1 hodiny od odeslání objednávky. Zažádat o opravu lze sdělit emailem, nebo telefonicky. Za správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce odpovídá kupující. Přesáhne-li výše objednaného zboží částku 20 000 Kč vč DPH, může prodávající po kupujícím požadovat finanční zálohu, nebo úhradu ceny objednávky předem.

V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku a zajistit plnění potvrzené objednávky (např. zboží má již ukončenou výrobu a nedodává se, je dlouhodobě nedostupné, není možné dodat zboží za původní cenu např. z důvodu nestandardního výkyvu kurzu koruny vůči světovým měnám, je-li zboží vyprodané – skladové zásoby jsou omezené, technický problém aplikace atp.), je prodávající takovou objednávku oprávněn po dohodě s kupujícím zrušit, nebo prodloužit termín dodání objednaného zboží, případně zaslat podobný typ zboží v podobné cenové kategorii po dohodě s kupujícím. V případě zrušení objednávky bez zbytečného odkladu prodávající kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Jakmile je zboží expedováno (předáno přepravci), je o tomto kupující informován emailem. Kupující souhlasí se začátkem plnění kupní smlouvy ze strany dodavatele ihned po jejím uzavření.

Kupující není oprávněn jednostranně odstoupit od kupní smlouvy před jejím plněním (převzetí a uhrazení zboží).V případě požadavku kupujícího na zrušení kupní smlouvy před jejím plněním bude kupní smlouva stornována - zrušena pouze po dohodě s prodávajícím. Prodávající má tomto případě právo požadovat po kupujícím stornopoplatek 100,-Kč + cenu za dopravu v případě, že bylo zboží již odesláno na místo určení v objednávce zvoleným způsobem. Dlužná částka je splatná do 14 dní od zrušení kupní smlouvy, nebo data do kdy mělo být zboží kupujícím převzato a uhrazeno (v případě , že tak neučinil) na účet společnosti AllComputers . Toto ustanovení platí v jakémkoliv případě neplnění kupní smlouvy ze strany kupujícího (např. při odmítnutí převzetí zboží od dopravce, nevyzvednutí na výdejně, neuhrazení kupní ceny atd..Výjimku tvoří odmítnutí plnění z důvodu poškození zásilky. Toto kupující doloží vyplněným a potvrzeným protokolem dopravce dokládající poškození zásilky.).

V případě, že prodávající disponuje provozovnou a umožní kupujícímu zakoupit výrobek na prodejně – provozovně platí: Objednávka zboží s volbou kupujícího na osobní vyzvednutí na prodejně-provozovně je takováto objednávka pouze objednávkou a nepovažuje se za již uzavřenou kupní smlouvu. Nejedná se v tomto případě o kupní smlouvu uzavřenou za použití (výhradní použití) prostředků komunikace na dálku. Kupní smlouva vzniká až při zakoupení (převzetí a uhrazení) zboží na prodejně. Na základě objednávky - požadavku kupujícího vytvoří prodávající rezervaci na konkrétní zboží uvedené kupujícím v objednávce. Tato rezervace je platná 3 pracovní dny od učiněné výzvy prodávajícím k možnému zakoupení věci. Kupní smlouva bude uzavřena po předvedení a odzkoušení věci kupujícím v momentě převzetí a uhrazení kupní ceny na prodejně. Odstoupení od takto uzavřené kupní smlouvy ve smyslu § 1829 obč. zák. není možné.

4. Cena zboží

Uvedené ceny na stránkách www.pcmax.cz jsou konečné a vč. DPH. Vztahuje-li se na zboží dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech tzv. recyklační poplatek - Poplatek za likvidaci historického elektroodpadu – PHE, je tento poplatek také obsažen v uvedené ceně. Vztahuje-li se na výrobek poplatek na autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je taktéž již zahrnut v ceně.

5. Platební podmínky, poštovné, balné

Balné : není v e-shopu www.pcmax.cz zpoplatňováno, je tedy ZDARMA.

Poštovné a doprava : Objednané zboží je zasíláno dle vybrané přepravní možnosti u jednotlivých položek nákupu - pokud není určeno jinak. Cena za poštovné je počítána automaticky a kupující je s ní v době objednání zboží obeznámen.

na dodací adresu s dobírkou: 89,- Kč + 30,-Kč s DPH pro objednávky do 3000,- Kč s DPH
na dodací adresu bez dobírky: 89,- Kč s DPH pro objednávky do 3000,- Kč s DPH
osobní odběr v sídle prodávajícího: 25,- Kč pro objednávky nad 1000,- ZDARMA
pokud hodnota objenávky přesahuje 3000,- Kč s DPH, máte dopravné ZDARMA

Pro objednávky nad 3000,-Kč s DPH je doprava ZDARMA.

V obchodě www.pcmax.cz akceptujeme tyto způsoby plateb:

·      Platba na dobírku - v případě, že je kupujícím zvolena platbu na dobírku. O odeslání zásilky je kupující informován emailem v den, kdy bude zásilka podána přepravci.

·      Platba předem na bankovní účet prodávajícího - v případě, že kupujícím jako způsob úhrady zvolena platba předem.Jako variabilní symbol kupující uvede číslo objednávky – na což je prostřednictvím emailu kupující upozorněn. Zásilka bude expedována až po připsání částky na účet prodávajícho. O odeslání zásilky je kupující informováni emailem, nebo pomocí SMS.

Kupující obdrží současně s výrobkem doklad o koupi – fakturu s vyznačenými informacemi o prodávajícím a kupujícím, který kupní smlouvu s prodávajícím uzavřel, také informace o výrobku včetně jeho výrobního čísla (pokud se dá aplikovat), délce záruky a další informace a položky stanovené zákonem. Doklad o koupi – faktura je nedílnou součástí dodávky (kupní smlouvy) a tento doklad je důležité doložit při identifikaci výrobku a prokazování nabytí výrobku při uplatnění reklamace, případně práva na odstoupení od smlouvy, či uplatnění práv z kupní smlouvy plynoucích.

6. Převzetí zboží

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím smluvního přepravce doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. Expedice zboží pokud je zboží uvedeno skladem probíhá v den objednání při objednávkách do 17.00, pokud není uvedeno jinak. Do této lhůty se nezapočítávají dny volna, nepracovní dny a státem uznané svátky.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Je-li dodané zboží jakkoliv viditelně poškozeno (poškrábáno, podřeno, polité, nefunkční atd..), informuje o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po fyzickém převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem.

Kupující, který je spotřebitelem, má co nejdříve provést prohlídku zboží po dodání, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, polité, nefunkční atd..), informuje o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem.

Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Pro kladné vyřízení takové reklamace je vhodné doložit záznam o poškození výrobku při dopravě, podepsané dopravcem. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného, anebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.

Odpovědnost nahodilé zkázy (vzniku škody na zboží) přechází na kupujícího v momentě převzetí věci, nebo v momentě zapůjčení věci prodávajícím po celou dobu zapůjčení až do vrácení věci zpět prodávajícímu (např. po dobu odzkoušení věci kupujícím před jejím uhrazením, převzetím, nebo jen při odzkoušení bez následného uzavření kupní smlouvy atd.)

Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně užívání věci, které by mohli vést k poškození výrobku, kontaktuje kupující prodávajícího před započetím užívání věci.

Kupující je po převzetí zboží také povinen zkontrolovat obsah zásilky, zda odpovídá tomu co si objednal. V případě nesrovnalostí doporučujeme bezodkladně kontaktovat prodejce. 

7. Rozpor s kupní smlouvou

Dle občanského zákonníku § 2161. Vada na výrobku, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující - spotřebitel u nové věci dle § 2169 obč .zák. právo na dodání nové věci bez vad, není-li to vzhledem k dané vadě nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti věci, má kupující právo pouze na bezplatnou výměnu této součásti. Je-li vada výrobku neodstranitelná, může od kupní smlouvy odstoupit. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě prodávajícím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8. Záruční podmínky - podmínky reklamace

Na eshopu www.pcmax.cz poskytujeme pro spotřebitele záruku 24 měsíců od převzetí věci.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána spotřebiteli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a byla-li tato shledána reklamací oprávněnou. Tato doba je definována od převzetí výrobku prodávajícím k reklamaci do doby vyřízení reklamace. V případě výměny zboží v záruční době nezačíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné součásti, případně slevu z kupní ceny. Není-li takový postup možný, má právo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží právo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží právo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Má-li výrobek vadu pro kterou hodlá kupující odstoupit od smlouvy a neoznámí-li kupující vadu prodávajícímu včas – bez zbytečného odkladu ( do 3 dnů od projevení - zjištění vady ) pozbývá kupující právo od smlouvy odstoupit.

Vadný výrobek může být po dohodě vyměněn za jiný.

Není-li stanoveno jinak: Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. U věcí použitých se odpovědnost prodávajícího vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím - spotřebitelem a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 2168 odst. 3 občanského zákoníku). Projeví-li se vada na výrobku při prodeji použitého zboží do 6 měsíců od prodeje-převzetí výrobku a neprokáže-li se že tato vada vznikla až po převzetí platí že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí výrobku.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned podle svých možností, reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu v zákonem stanovené lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím - spotřebitelem. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. To však neznamená, že tato práva vznikají v případě jakékoli opožděně vyřízené reklamace bez ohledu na její oprávněnost. Uvedený následek nastane pouze za předpokladu, že výrobek skutečně má vadu, za kterou prodávající odpovídá. Další podmínkou též je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek a vadu případně odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Upozornění: záruka se mimo jiné nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené neodborným zásahem do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, Firmware, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd... Takto vzniklé vady, odchylky a chyby musí spotřebitel řešit s poskytovatelem od kterého byla služba , nebo softwarový produkt pořízen.

Reklamaci je nutné uplatnit buď u prodávajícího (dodavatele), nebo v autorizovaném servisu daného výrobku. Pokud výrobek má v ČR autorizovaný servis, je reklamace přes takový servis pro kupujícího vždy časově výhodnější a to z důvodu, že prodávající jejich služby také využívá. Pokud se kupující rozhodne výrobek reklamovat v autorizovaném servisu, je vhodné o tom prodávajícího kontaktovat. Prodávající kupujícímu vždy doporučí servisní (autorizovaná) střediska, se kterými má nejlepší zkušenosti.

Na produkt dodaný kupujícímu zdarma se záruka nestanovuje žádná (dárek k výrobku jako je např. příslušenství, služby poskytované zdarma, softwarový produkt poskytovaný zdarma např. LED lampička, ochranná fólie, hry, aplikace atd…), tak jako na veškeré příslušenství dodávané k výrobku (sluchátka, nabíječky , USB, HDMI, OTG a jiné kabely, paměťové karty, obaly atd.)

REKLAMACE

V případě reklamace doporučujeme zaslat kopii nákupního dokladu (faktury) a reklamovaný výrobek společně s průvodním dopisem na adresu:

 AllComputers - Jan Tobiška
Masarykovo náměstí 42

503 46 Třebechovice pod Orebem
Tel.: +420 606 642 899
Email: obchod@allcomputers.cz

Firma AllComputers je oprávněna přijímat k záruční opravě pouze výrobky, které sama prodala. Prosíme zákazníky, aby reklamované zboží zasílali, pokud je to možné, v originálním obalu. Toto ustanovení prodávající po kupujícím sice zákonně nemůže požadovat, ale urychlí to proces reklamace výrobku.

Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu u prodávajícího reklamovat. Práva kupujícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy jsou na třetí osobu nepřenosná!

Vadou výrobku se rozumí změna (vlastnosti) výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka. Životnost baterií elektroniky (telefony, tablety, čtečky knih, navigace a jiné výrobky s integrovananými bateriemi) a příslušenství (sluchátka, kabely atp.) je 6 měsíců od zakoupení. Životnost datových nosičů např. paměťových karet je 3 měsíce od zakoupení.

Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle obchodního zákoníku. Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců. Odstoupení od kupní smlouvy je možné jen po vzájemné dohodě, termín pro vyřízení reklamace není pevně stanoven, atp.

Náklady a škodu, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nesprávného, anebo pozdního uplatnění reklamace zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.

Způsob uplatnění reklamace

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek u prodávajícího reklamovat. Doporučujeme poštou, nebo s využitím jiného dopravce a to na adrese:

 AllComputers - Jan Tobiška
Masarykovo náměstí 42

503 46 Třebechovice pod Orebem
Tel.: +420 606 642 899
Email: allcomputers.cz@gmail.com

Práva z vady (reklamace) se uplatňují buď u prodávajícího u kterého věc byla koupena, nebo v autorizovaném servisu daného výrobku. Pro aktuální adresu autorizovaného servisu pro váš výrobek nás prosím kontaktujte. Jakýkoliv jiný postup je považován za porušení záručních podmínek a může vést k zamítnutí případné reklamace uplatněné po té u prodávajícího.

Kupující bez zbytečného odkladu odešle (doručí) vadný výrobek prodávajícímu. Nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace. Rovněž sdělí prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace) jaké právo při uplatnění reklamace si zvolil (jaké jsou požadavky kupujícího a jak má být reklamace vyřízena). Dané uplatnění práva nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu (do 3 pracovních dnů od projevení se – zjištění vady) nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Reklamovaný výrobek nesmí být uzamčen bezpečnostním kódem, nebo chráněn jakýmkoliv bezpečnostním prvkem ze strany uživatele (i změna rozhraní do např. některého z Arabských, nebo Asijských jazyků apod.). Takováto reklamace může být vyřízena jako neoprávněná z důvodu nemožnosti přezkoumání vady výrobku a případné odstranění vady. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně jej chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, dále pojištěn a rovněž aby zásilka byla označena příslušnými symboly. Výrobek musí být kupujícím zabalen ve vhodném obalu(doporučujeme originální obal), který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu. Měl by být včetně příruček, kabelů, softwaru, a veškerého ostatního příslušenství tak, jak jej kupující převzal při zakoupení od prodávajícího. Kupující prokáže pro řádné uplatnění reklamace původ zboží nejlépe doložením záručního listu nebo dokladu o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího. Při reklamaci za využití dopravce se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek, jako doklad o zaslání zboží.

Reklamace by měla obsahovat:

- identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu), včetně uvedení telefonního spojení a emailu,

- název reklamovaného výrobku a přesný, výstižný dostatečně konkrétní popis závady (napsán čitelně),

- kompletní výrobek (doporučujeme v originálním obalu), který je reklamován (včetně příslušenství, s nímž byl zakoupen, zejména je-li toto předmětem reklamace, nebo má spojitost s uvedenou vadou).

- záruční list, případně doklad o zakoupení výrobku, prokazující nabytí výrobku.

- při reklamaci za využití dopravce korespondenční adresu, na niž si kupující přeje zaslat vyřízenou reklamaci. Není nutná, pokud je tato adresa shodná s bydlištěm či sídlem kupujícího.

Lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady

Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila – byla zjištěna a to nejpozději do tří pracovních dnů od projevení se - zjištění vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Záruka se na základě uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) prodlužuje v případě, že tato byla oprávněná o dobu od uplatnění reklamace do doby, do které byl kupující povinen si vyřízenou reklamaci převzít (rozumí se den předání výrobku dopravci za účelem zpětného doručení reklamovaného výrobku kupujícímu po vyřízení reklamace.)

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet (např. Dobíjitelné akumulátory - životnost 6 měsíců, datové nosiče a paměťové karty - životnost 3 měsíce).

Lhůta pro vyřízení reklamace

Uplatnil-li kupující-spotřebitel právo z odpovědnosti za vadu výrobku řádným způsobem, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od převzetí reklamace. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě pro vyřízení reklamace (§ 19 odst. . 3. Ochrana Spotřebitele).

V případě nutnosti (např. nedostatku náhradních dílů atd.) o čemž prodávající spotřebitele tímto informuje s jeho souhlasem a v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele, se prodlužuje po vzájemné dohodě se souhlasem spotřebitele předpokládaný termín pro vyřízení případné reklamace na dobu nezbytně nutnou nad rámec 30 denní lhůty stanovené zákonem pro vyřízení reklamace a to na maximálně dobu šedesáti dní. Může se jednat o výjimečný případ, ke kterému může dojít. Nikoliv pravidlo. Nebude-li prodávající kontaktovat kupujícího ohledně nutnosti prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dní určených pro vyřízení reklamace (od uplatnění) má se za to, že se jedná o výjimečný případ a vzniká tím prodávajícímu nárok na využití dohody o prodloužení lhůty na vyřízení reklamace.

Stav reklamace kupující zjistí telefonickým, nebo emailovým dotazem na stav reklamace. To platí i o podání informace o vyřízení reklamace. Na tel.č. +420 606642899, email: obchod@allcomputers.cz

Kupujícímu, který není spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v co nejkratší možné době. Dle obchodního zákoníku není v tomto případě stanovena lhůta pro vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace proto může být delší třiceti dní. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je tímto pro kupujícího, který není spotřebitelem stanovena na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace.

Rozsah záruky

Pokud má výrobek pěčeť (samolepku), která má zabránit neodbornému vstupu do nitra výrobku (přístroje) a tato pečeť je porušená se spotřebitel vystavuje riziku, že jím uplatněná reklamace bude zamítnuta z důvodu neodborného zásahu do výrobku. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Záruka je neoprávněná v případě, že:

- je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,

- byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,

- je výrobek nevyčištěný, nezbavený všech nečistot a hygienicky závadný ( Společnost AllComputers je oprávněna odmítnout převzít k reklamaci zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny o opatřeních proti přenosným nemocem . )

- byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

- je výrobek mechanicky poškozen, nese známky hrubého zacházení, je-li zjištěn průnik kapaliny do výrobku (např. oxidace výrobku, zčervenání oxidačních známek umístěných ve výrobku pro kontrolu průniku kapaliny)

- dojde k neoprávněnému zásahu do výrobku (demontáž, montáž, pokus o opravu atd…), k neoprávněnému odstranění bezpečnostních prvků proti neodborné manipulaci (demontáž, pokus o opravu atd...) a zejména odstranění oxidačních čidel a známek ve výrobku umístěných.

- je výrobek používán s neoriginálním, nebo poškozeným příslušenstvím. Zejména používáním neoriginálních nabíječek a baterií.

Záruka se nevztahuje na:

- na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,

- jakýkoliv neodborný zásah do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd...

- softwarové úpravy (např. české menu u produktů Amazon Kindle), které provedl prodejce na přání kupujícího a jsou kupujícím následně smazány - kupující si je vlastní manipulací odstraní - resetem, updatem, resetem do továrního nastavení či jiným způsobem. Ostraněné české menu (nebo nemožnost jeho instalace) nemůže samo o sobě být předmětem reklamace.

- poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,

- vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou (např. nedodržení příslušných norem, přepólování baterií apod.),

- vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,

- vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,

- u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

- na produkty dodané kupujícímu zdarma (dárek k výrobku jako je např. příslušenství, služby poskytované zdarma, softwarový produkt poskytovaný zdarma např. LED lampička, ochranná fólie, hry, aplikace atd…), tak jako na veškeré příslušenství dodávané k výrobku (sluchátka, nabíječky , USB, HDMI, OTG a jiné kabely, paměťové karty, obaly atd.)

Upozornění: záruka se mimo jiné nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené zásahem do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd... Takto vzniklé vady, odchylky a chyby musí spotřebitel řešit s poskytovatelem od kterého byla služba , nebo softwarový produkt pořízen. Software spadá pod licenční ujednání výrobce software a tato licence je dodávána k výrobku zdarma.

Převzetí výrobku po vyřízení reklamace

Po vyřízení reklamace je výrobek zdarma zaslán zpět na adresu kupujícího o čemž je kupující informován emailem. Kupující je povinen si od přepravce reklamovaný výrobek převzít. Neučiní-li tak jdou účelně vynaložené náklady spojené s náhradním plněním k jeho tíži. Bude-li prodávající nucen uschovat věc – nevyzvednutou reklamaci na určitou dobu je tímto stanoven uskladňovací poplatek 20,- Kč (vč. DPH) za den uskladnění ode dne nepřevzetí. Nepřevezme-li si kupující reklamaci do jednoho roku ode dne, kdy měla být tato vyzvednuta, má právo prodávající takový výrobek prodat a získané prostředky použít na úhradu skladného. Zbytek získané částky bude kupujícímu zaslán jím zvoleným způsobem (např. na účet, složenkou atd…)

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Veškeré údaje, které zde zákazník (kupující) uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.


Provozovatel těchto stránek www.pcmax.cz (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník má vždy možnost požádat a vymazání svých údajů z databáze a tím i ukončit souhlas se zasíláním reklamních e-mailů.

10. Odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení: V souladu se zákonem (občanský zákoník) § 1829 obč.zák. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené výhradně použitím prostředků komunikace na dálku (internet, telefon atd.). do 14 dní od převzetí zboží . Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána spotřebiteli. Spotřebitel odpovídá dodavateli dle § 1833 obč.zák. za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jedná se zejména o náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu, tj. odstranění uživatelských a neoriginálních dat, vyčištění přístroje, nutná výměna části výrobku, nebo příslušenství z hygienických důvodů (např. použitá a znečištěná sluchátka atd…) a celkové náklady spojené s uvedením zboží do stavu, ve kterém bylo spotřebiteli předáno (např. výměna poškozených a opotřebených částí výrobku nesoucí známky používání) atd. Jedná se tzv. o snížení hodnoty zboží ze strany spotřebitele. Částka skutečně vynaložených nákladů může být dána kupujícímu k úhradě. V každém konkrétním případě bude tato náhrada stanovena individuálním posouzením v samostatném řízení a je splatná ihned. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (předáno, nebo zasláno) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží jím vrácené ve změněném stavu oproti předání kupujícímu při zakoupení, např. poškozeno, opotřebeno, bude nekompletní atd., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Náklady spojené s navrácením věci prodávajícímu hradí kupující. Kupní cena včetně nákladů na dodání při odstoupení bude spotřebiteli vrácena způsobem, jakým byla kupujícím uhrazena, případně jinak na základě dohody (na účet, složenkou atd.) do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy pouze v případě, že bude zboží prodávajícímu v zákonné lhůtě předáno, či prokázáno, že bylo zboží odesláno. Ne dříve. Cena nákladu na dodání zboží je nejnižší možná cena na dodání zboží při plnění objednávky která je uvedená v těchto obchodních podmínkách v odst. 5. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí občanským zákoníkem a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy je podle § 1829 občanského zákoníku omezeno pouze na kupujícího - spotřebitele!

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě dle § 1829 obč.zák. doporučujeme provést odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem a odeslat prodávajícímu kompletní dodávku zboží, které má být vráceno včetně dopisu s následujícím textem formuláře:

„ Odstupuji jednostranně od smlouvy ze dne DD . MM . RRRR , číslo objednávky: XXXXX , číslo faktury: XXXXXXXX a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:………. (poštovní poukázkou na adresu: …………..)“ Datum a podpis.

Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a dokladu o koupi! Ve stavu v jakém bylo kupujícímu dodáno se všemi náležitostmi (tj. v původním stavu). Zboží se vrací včetně původního obalu.

Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme zboží pojistit.

Adresa pro zaslání:

 AllComputers - Jan Tobiška

Masarykovo náměstí 42

503 46 Třebechovice pod Orebem
Tel.: +420 606 642 899
Email: obchod@allcomputers.cz

Osobní předání reklamovaného výrobku je možné. Jako e-shop máme provozovnu – prodejnu, kde je možné výrobek osobně prodávajícímu předat a reklamaci (odstoupení) uplatnit. 

Výklad: Uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku vyžaduje výhradní použití alespoň jednoho z těchto prostředků, tj.neosobní účast obou stran od objednání až po převzetí a uhrazení věci kupujícím. Pouze v tomto případě se jedná o kupní smlouvu uzavřenou za pomocí prostředků komunikace na dálku.

V případě, že prodávající umožní spotřebiteli zakoupit výrobek na prodejně – provozovně platí: Objednávka zboží s volbou spotřebitele na osobní vyzvednutí na prodejně-provozovně je takováto objednávka pouze objednávkou a nepovažuje se za již uzavřenou kupní smlouvu. Nejedná se v tomto případě o kupní smlouvu uzavřenou za použití (výhradní použití) prostředků komunikace na dálku. Kupní smlouva vzniká při zakoupení (převzetí a uhrazení) zboží na prodejně. Na základě objednávky - požadavku spotřebitele vytvoří prodávající rezervaci na konkrétní zboží. Tato rezervace je platná 3 pracovní dny od učiněné výzvy prodávajícím k možnému zakoupení věci. Kupní smlouva bude uzavřena po předvedení a odzkoušení věci spotřebitelem v momentě převzetí a uhrazení kupní ceny na prodejně. Odstoupení od takto uzavřené kupní smlouvy ve smyslu § 1829 obč.zák. není možné.

Vzniknou-li zúčastněným stranám vůči sobě navzájem pohledávky – dluží-li si vzájemné plnění stejného druhu, lze tyto pohledávky uspokojit vzájemným zápočtem těchto pohledávek. § 1985 obč. Zák.

11. Platnost nabídky prodeje a cen zboží


Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu , kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu www.pcmax.cz nebo do vyprodání zásob.

12. Závěrečná ustanovení

Jednotlivé výrobky se mohou softwarově i hardwarově lišit v závislosti na způsobu výroby a dodání dodavatelem. Např. software se může u jednotlivých dodávek konkrétního modelu obsahově lišit. Výrobky jsou prodávány tak, jak jsou vyrobeny, dodány a schváleny pro prodej v EU. Standardně jsou námi dodávané mobilní telefony dodávány s českým manuálem na CD, nebo je tento součástí SW telefonu jako aplikace, v případě že si zákazník přeje tištěný návod, je nutné o tom spravit prodejce při objednání. Stačí toto uvést v poznámce objednávky. Uskutečněním objednávky kupující souhlasí s podmínkami stanovenými v tomto nákupním řádu, se kterými měl možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a byl na ně dostatečně předem upozorněn.

Závěrečná ustanovení

Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy obchod@allcomputers.cz.

PROVOZOVATEL:

                                                JAN TOBIŠKA - ALLCOMPUTERS

                                                OLBRACHTOVA 1180

                                                TŘEBECHOVICE POD OREBEM 50346

                                                IČO: 66790794, DIČ: CZ7205083083

                                               registrováno:  č.j. HK 020693.3-FL

AllComputers - Jan Tobiška
Masarykovo náměstí 42
50346 Třebechovice pod Orebem
Česká republika
IČO: 66790794
DIČ: CZ7205083083
GoPay
Mastercard
Visa
Comgate
ApplePay