Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
JanTobiška - AllComputers
se sídlem Olbrachtova 1180, Třebechovice pod Orebem, 50346
IČ: 66790794,
registrováno:  č.j. HK 020693.3-FL
pro prodej zboží, přístup a užití webových stránek www.pcmax.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jan Tobiška - AllComputers, se sídlem Olbrachtova 1180, Třebechovice pod Orebem identifikační číslo: 66790794, registrováno:  č.j. HK 020693.3-FL upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a případné další vztahy. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pcmax.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Další kontakty jsou uvedeny v oddílu XIIV bod 6.
 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.pcmax.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Prodávající není vázán žádným kodexem chování.

 8. DEFINICE POJMŮ,  SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY, KTERÉ JSOU ZÁROVEŇ OBSAHEM SMLOUVY
 9. Občanským zákoníkem se rozumí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
 10. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění
 11. Prodávajícím se ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku rozumí společnost Jan Tobiška blíže specifikována v Čl. 1 odst. 1 těchto obchodních podmínek
 12. Kupujícím se ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku rozumí koupěchtivá fyzická či právnická osoba
 13. Spotřebitelem se rozumí koupěchtivá fyzická osoba, která nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 14. Hovoří-li obchodní podmínky o kupujícím, rozumím se jím osoba dle Čl. 2 odst. 4 těchto obchodních podmínek, nehledě na fakt, zdali je koupěchtivý podnikatel ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku či spotřebitel. Co je ujednáno pro spotřebitele, platí jen a pouze pro osobu, která vystupuje jako spotřebitel.
 15. Prodávající sděluje, že
  - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
  - požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;
  - neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
  - v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
  - v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), kupující - spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy poskytnutý prodejcem. Lhůty, práva a povinnosti spotřebitele při odstoupení jsou uvedena v poučení 
  zde - kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Spotřebitel dále bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy je předmětem koupě digitální obsah nedodaný na hmotném nosiči, když spotřebitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  - ceny zboží jsou na webu provozovaném podávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
  - v případě, že kupující - spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího na kontaktech uvedených v oddílu XIIV bod 6. příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.


  III. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 16. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 17. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 18. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 19. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 20. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 21. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Vyvratitelná právní domněnka o nabídce ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Toto je považováno za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu nebo pokud podmínky objednávky nejsou splnitelné.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 9. Kupujícímu nevzniká právně vymahatelný nárok na dárek, který je dodáván k vybraným produktům. Dárky jsou dodávány po dobu akce nebo do vyčerpání zásob, pokud není určeno jinak.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího;
  1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
  1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
  1.5. bezhotovostně platební kartou;
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Doba, po kterou zůstává v platnosti nabídka nebo ceny zboží či služeb je platná po dobu, kdy je nabízena na www.allcomputers.cz, pokud není uvedeno jinak.
 9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Spotřebitel dále bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy je předmětem koupě digitální obsah nedodaný na hmotném nosiči, když spotřebitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v Čl. 6 odst. 1 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího zmíněné v Čl. 1 odst. 1 těchto obchodních podmínek a v Kontaktech. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář v souladu s § 1830 občanského zákoníku poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu spotřebiteli do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží či předložení potvrzení přepravce o odeslání zboží prodávajícímu (např. podací lístek), a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží spotřebiteli. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí. Jako nejlevnější způsob dodání se nepovažuje osobním převzetí.
 5. Prodávající není, v souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku, povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši spotřebitel.
 6. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno více než nad míru opotřebení běžného při vyzkoušení zboží či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli právo na započtení nároku na snížení vracené kupní ceny úměrně poškození.
 7. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě objednání služby (prodloužená záruka) bude aktivační kód na prodloužení záruky ve smyslu § 1823 OZ poskytnut až po uplynutí 14 denní lhůty ve smyslu § 1829 odst. 1 OZ. Spotřebitel bere na vědomí, že prodejce neposkytuje službu ani na výslovný souhlas spotřebitele dříve než po uplynutí 14 denní lhůty, a to z titulu povahy služby.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 2. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VIII. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 190 Kč (slovy: sto devadesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu od jeho převzetí a zkontrolovat jeho nezávadnost, zejména pak mechanické poškození, k nímž mohlo dojít v rámci přepravy zboží. Takovouto závadu je kupující povinen nahlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od převzetí zboží.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ve věci práv z vadného plnění se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, je-li koupěchtivým spotřebitel.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, to však toliko v případě, kdy kupující výslovně vznese otázku, v níž specifikuje své požadavky na dané zboží a prodávající potvrdí, že k tomuto je vhodné,
  2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Ustanovení uvedená v Čl. IX odst. 2 těchto obchodních podmínek se použijí toliko přiměřeně u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Na zboží dle Čl. IX odst. 3 těchto obchodních podmínek poskytuje, v souladu s § 2168 občanského zákoníku, záruku ve zkrácené době dvanácti (12) měsíců.
 6. Nejedná-li se o zboží dle Čl. IX odst. 3 a 4 těchto obchodních podmínek, je záruka, v souladu s § 2165 odst. 1 občanského zákoníku, dvacet čtyři (24) měsíců.
 7. Kupující bere v potaz, že na software jako takový, který poskytuje prodejce na hmotném nosiči, se nevztahuje záruka ve smyslu § 2165 odst. 1 občanského zákoníku. Prodejce je povinen práv z vadného plněné toliko v případě hmotného nosiče, na němž je software obsažen (tj. např. CD/DVD apod.). Na software jako takový (tj. např. operační systémy, textové editory) poskytuje kupujícímu licenci majitel softwaru a mezi prodávajícím a kupujícím zde nevznikají závazky.
 8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 2. V případě převzetí zboží na pobočce, nabývá kupující vlastnické právo zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží v souladu s § 2160 občanského zákoníku. V případě distančně uzavřené smlouvy a převzetí zboží v místě určeném kupujícím, nabývá kupující vlastnické právo převzetím věci od přepravce a uhrazením celé kupní ceny.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolou jsou pověřeny příslušné dozorové orgány. Spotřebitel má možnost obrátit se s žádostí o pomoc v případě sporu s prodávajícím na Českou obchodní inspekcí za účelem mimosoudního řešení sporu.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 2. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů
  2.1. jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovávajících platby nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
  8.3. požadovat bezodkladné odstranění jeho osobních údajů z registru prodávajícího
 10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

XII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se  zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může odběr těchto informací odhlásit na konci každého newsletter, který od prodejce obdrží na svou e-mailovou adresu.
 2. Kupující souhlasí  s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XIII. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

XIIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o ochraně osobních údajů aj.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se, jakožto právo zvolené, řídí českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména tzv. nařízením Řím I.
 3. Je-li některé ujednání obchodních podmínek v rozporu s účinným právním předpisem České republiky, nebo se takovým stane, namísto neplatných ujednání nastoupí ustanovení účinného právního předpisu, jehož smysl se neplatnému ujednání co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ujednání není dotknutá platnost ostatních ujednání a znění celých obchodních podmínek jako takových.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Olbrachtova 1180, Třebechovice pod Orebem, 50346, adresa elektronické pošty – eshop@pcmax.cz, telefon 606 642 899.
 7. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 29.09.2023
AllComputers - Jan Tobiška
Masarykovo náměstí 42
50346 Třebechovice pod Orebem
Česká republika
IČO: 66790794
DIČ: CZ7205083083
GoPay
Mastercard
Visa
Comgate
ApplePay